Bel ons:
030-273-4608

Zes Common Sense tips om uw gezonde verstand te gebruiken

Zes Common Sense tips om uw gezonde verstand te gebruiken

Verbeter uw eigen observatie-, analyse- en interventieproces

Common Sense Management is een dynamisch proces van observeren, analyseren en interveniëren. Iedere manager zou moeten beschikken over de vaardigheden om dit proces systematisch in de praktijk te brengen. We kunnen er echter niet zonder meer vanuit gaan dat dit ook zo is. Bovendien, waar baseren we onze analyses op, wat is de waarheid en hoe interpreteren we een probleem? Dit zijn enkele van de vragen waar iedere manager ongetwijfeld mee worstelt. Wij geven u zes tips. [lees verder]

Tip 1: Ga uit van uw eigen subjectieve beoordeling

Managers lijken vaak de behoefte te hebben om onzekerheid te verminderen en maken plannen en beheersingsmodellen om de schijn van controle op te houden. Alleen met (wetenschappelijke) bewijsvoering, uitvoerige cijfermatige analyses, ingewikkelde diagrammen of de onderbouwing van rapporten van gerenommeerde bureaus durven ze nog te beslissen. Ons advies: ga uit van uw eigen subjectieve boordeling bij het nemen van besluiten en het bepalen van de waarheid. Gebruik uw eigen inzicht om tot een analyse en oordelen te komen en neem nooit iets voor waar aan als u dit zelf niet inziet.  Hanteer daarbij eenvoudige criteria zoals evidentie, helderheid, onderscheidenheid en onbetwijfelbaarheid. U ziet vanzelf waarom u moet twijfelen aan wat zich als waarheid openbaart.

Tip 2: Gebruik uw gezonde verstand, twijfel, denk na en overweeg

Bent u net als de veranderkundige Karl Lewin een aanhanger van de stelling dat niets zo praktisch is als een goede theorie? Dan kent u vast alle 15.000 managementboeken die in Nederland te krijgen zijn. Hoe kan het dan toch dat het ondanks alle theorie zo vaak fout gaat in de managementpraktijk? Zou het mogelijk zijn dat de theorie geen concrete aanwijzingen geeft over hoe u in de praktijk moet handelen? Ons advies: gebruik uw gezonde verstand, ga uit van uw eigen waarnemingen en gebruik de theorie ter toetsing. Wees u ervan bewust dat uw zintuigen u bedriegen, dat u vergissingen maakt bij het redeneren en ga uit van de mogelijkheid dat u droomt. Er zijn dus redenen genoeg om te twijfelen aan wat de waarheid lijkt. Ga uit van wat u zelf begrijpt. Het is onzinnig als u uw management op iets anders dan dit baseert (zoals een mooie theorie).

Tip 3: Uw analyse is niet het eindpunt, maar juist het begin

Wat is het toch heerlijk dat we beschikken over concrete analyses waar we onze plannen en modellen op kunnen baseren. De analyse toont dit en dat aan, het probleem is daarom zus en de oplossing is zo. Case closed en actie. Geen dynamiek, geen gedoe, geen verandering: een statische analyse van een dynamische omgeving, daar voelen we ons goed bij. Maar wat als we een oplossing hebben voor het verkeerde probleem of de oplossing ervoor zorgt dat het probleem verandert? Ons advies: maak van uw analyse niet het eindpunt, maar juist het begin. Ontwikkel een continu proces van analyse en reconstructie en koppel dit aan de praktijk. Doe dit door het probleem en uw analyse sociaal te maken. Dat wil zeggen: breng het onder woorden, bespreek het in uw team en beleef het gezamenlijk. Hoe socialer u het probleem maakt, hoe beter eraan gewerkt kan worden. Uw probleem, de analyse en de oplossing zullen zich ontwikkelen.

Tip 4: Werk systematisch

Hebt u weleens nagedacht over de manier waarop u problemen en situaties observeert en analyseert? Waar kijkt u naar? Wat vindt u belangrijk? Hoe zorgt u ervoor dat u volledig bent? Hoe controleert u of uw redenering klopt? Waar baseert u uw oordelen precies op? U behoort natuurlijk niet tot de categorie managers die maar wat doet. U realiseert zich dat u vanuit uw verantwoordelijkheid verplicht bent om gestructureerd na te denken over de situaties en problemen waar u, uw team of uw organisatie mee geconfronteerd worden. Ons advies: werk systematisch bij het observeren en analyseren en verdeel een probleem eerst in zoveel stukjes als voor een juiste oplossing noodzakelijk is. Laat uw redeneringen op ordelijke wijze verlopen en begin met de meest eenvoudige dingen. Som telkens de afzonderlijke onderdelen van uw redenering zo volledig mogelijk op, zodat u er zeker van bent dat u niets vergeet.

Tip 5: Verzeker u ervan dat u aan het juiste probleem werkt

Wordt u af en toe bevangen door gevoelens van onzekerheid over de mate waarin u vat hebt op de alledaagse werkelijkheid? Misschien benadert u deze werkelijkheid te simplistisch omdat u zich niet goed oriënteert op wat zich concreet in de praktijk afspeelt. Als u handelt op basis van algemene veronderstellingen, dan kunt u de realiteit van alledag niet begrijpen, laat staan er vat op krijgen. Onjuiste analyses zijn het gevolg en daarmee gebrekkige interventies. Ons advies: onderzoek en bepaal eerst of u wel de ‘echte’ problemen te pakken hebt. Dat lijkt een open deur, maar is het zeker niet. Houd er rekening mee dat u vaak naar symptomen kijkt en zelden naar het werkelijke probleem. Bij hoofdpijn neemt u een pil, maar dit neemt de oorzaak niet weg. Bovendien zijn er regelmatig paradigma’s, aannames en veronderstellingen die uw inzicht belemmeren. Als u op zoek wilt gaan naar concrete problemen, dan moet u afdalen in uw organisatie en systematisch aan de slag gaan (zie tip 4).

Tip 6: Moffel het gevoel van ‘het niet weten’ niet weg.

Managers schijnen nogal eens de neiging te hebben om het melancholieke, moeilijk te uiten gevoel van ‘het niet weten’ weg te moffelen. Iedere manager zou in de praktijk bezig moeten zijn met omzetten van zijn ‘onwetendheid’ in controleerbare feiten en/of vakmatig en sociaal vertrouwen. We hebben een drang naar duidelijkheid en het moeten tonen van leiderschap. Die drang zorgt ervoor dat we het besef onderdrukken dat we ons in ambigue, onzekere en voor meer interpretaties vatbare situaties bevinden. Ons advies: moffel het gevoel van ‘het niet weten’ niet weg. Deel het met uw medewerkers en team en wees u ervan bewust dat uw analyse niet volledig of correct kan zijn. Werk in overleg met uw medewerkers aan de verdere ontwikkeling en analyse van het concrete probleem. De inbeelding, indrukken, invallen, kennis en intuïtie van uw hele team en de individuele leden staan dan tot uw beschikking.

Meer weten over beter observeren, analyseren en interveniëren? Neem contact met ons op via management@axisinto.nl. Wij helpen u graag uw blik en uw acties aan te scherpen.

Probeer buiten de kaders te denken bij dit filmpje!