Onze eigen wijze: Common Sense Management Framework

Hoe we werken
Wij ontwikkelen krachtige en levendige organisaties. Axis Into Management heeft daarvoor een ‘eigen-wijze’ leiderschapsvisie en managementmethode ontwikkeld. Een praktische aanpak die elke dag het echte verschil maakt voor de organisatie en de mensen die er werken

Jan Pompe heeft in 2003 de basis gelegd met een aanpak om systematisch gemeenschappelijk begrip te ontwikkelen als methode van leidinggeven. Dit is door Axis into Management de afgelopen jaren doorontwikkeld tot wat we nu het Common Sense Management Framework noemen. En daar boeken we tot op heden mooie resultaten mee in organisaties en teams die voor meervoudige problemen en veranderingen staan.

We durven gerust te stellen dat Common Sense onze opdrachtgevers helpt bij het hanteren van de huidige complexiteit van vraagstukken, de snelheid van veranderingen en de noodzaak om meer en beter samen te werken. Deze wijze van Managen met Leiderschap maakt een wezenlijk verschil in organisatie uitdagingen als creativiteit en vitaliteit van medewerkers, ziekteverzuim, employer branding en veiligheid. Onze leiderschapstrainingen zijn hierop ontwikkeld en onze organisatieontwikkelaars passen het toe bij het aanpakken van vraagstukken om krachtige en levendige organisaties te ontwikkelen.

De bedoeling
Hoe denken wij over mensen, organiseren, samenwerken en een organisaties? Het Common Sense Management Framework biedt daarvoor een meervoudig perspectief dat bepalend is voor onze interventies en de wijze waarop wij in de praktijk handelen als (interim) manager, organisatieontwikkelaar, coach en trainer.

Een organisatie zien wij als een samenhang van overeenkomsten en afspraken tussen mensen gericht op het bereiken van een gezamenlijke doel, ook wel de bedoeling genoemd. Deze samenhang is een sociaal contract tussen mensen die willen samenwerken en dit middels sociale interactie continu afstemmen.
Het gemeenschappelijke begrip dat zij hierover ontwikkelen, de ‘common sense’, vormt het platform voor een samenwerking waarmee individuele en gezamenlijke doelen worden gerealiseerd. Mensen vormen de organisatie en deze organisatie is van hen en voor hen om te bereiken wat ze individueel en gezamenlijk willen verwezenlijken.

De mens
Mensen die samenwerken in teams gaat over sociale interactie, afstemming over ’de bedoeling’, leren en ontwikkelen. Het is onze overtuiging dat dit optimaal verloopt door uitsluitend leiding te geven aan de voor de samenwerking noodzakelijke communicatieprocessen.

En daarmee komen we bij het belangrijkste fundament, de bouwstenen van een organisatie: de mens. Voor ons staan bij organiseren en samenwerken daarom altijd de psychologische basisbehoeften van de mens centraal.

  • De eerste is relationele verbondenheid. De mens wil ergens bij horen,  onderdeel van het geheel zijn en gerespecteerd worden om wie hij is.
  • De tweede behoefte is competentie. Je capabel en zelfverzekerd voelen, iets voor elkaar kunnen krijgen.
  • En de derde, autonomie, gaat over het ervaren van vrijheid en keuze in het uitvoeren van jouw taken.

Het zijn voor ons de uitgangspunten voor het verbeteren van de samenwerking en de weg naar innovatieve, pro-actieve, energieke en gezonde teams die duurzaam resultaten leveren.

Vrije wil
Wij stimuleren opdrachtgevers en deelnemers de drie psychologische basisbehoeften als uitgangspunten te nemen.Management met leiderschap betekent voor ons versterken van de autonomie, vergroten van de vrijheid van handelen en samenwerken met wederzijdse instemming.

Het is zeer krachtig wanneer iedereen kan denken en handelen vanuit zijn of haar eigen vrije wil. Levendigheid ontstaat wanneer er handelingsruimte is om te leren en te ontwikkelen in lijn met de eigen vrije wil. De wederzijdse instemming is een uitgangspunt voor dynamiek en het verdienen van vertrouwen waarmee de samenhang en gemeenschappelijke focus wordt bewaakt.

Managen met leiderschap, invulling geven aan een functie als manager en de leider zijn, heeft bij ons twee doelen:

  1. (bege)leiden van de voor de samenwerking noodzakelijke communicatieprocessen en interactie.
  2. ontwikkelen van de vermogen van medewerkers die nodig zijn om duurzaam resultaten te behalen.

 

Het Framework leert je intervenieren
Het Framework schrijft niet voor hoe je als manager moet kijken, denken en handelen bij praktische vraagstukken omtrent de samenwerking. Het biedt een meervoudig perspectief voor observatie en analyse om (management) interventies op te baseren.

Verantwoording
Natuurlijk is het Common Sense Management Framework gebaseerd op bewezen inzichten, wetenschappelijke onderzoek, theoretische kennis en praktijkervaringen. Het integreert en verbindt deze, daarom is het een Framework en geen methode of filosofie.Verschillende wetenschappelijke disciplines zijn en worden daarbij onderzocht zoals de complexiteitstheorie, zelfdeterminatietheorie, management theorie, evolutionaire speltheorie, en dergelijke. Ieder van deze disciplines blijkt aanknopingspunten te bieden voor actuele en effectieve methoden voor ontwikkelen van krachtige en levendige organisaties en management met leiderschap.

Meervoudig leren kijken: onze triades
Het Common Sense Management Framework bestaat uit een set meervoudige modellen, triades genoemd. Ons logo is daarop gebouwd.

Een triade is een meervoudig model dat bestaat uit een driehoek om telkens drie elementen te onderscheiden in een situatie en te verbinden. Triades zijn hulpmiddelen die wij in de dagelijkse praktijk bij iedere situatie gebruiken. Het biedt ons houvast om naar een situatie te kijken, hierover na te denken en (management)handelingen op te baseren. Het zijn observatie, analyse en interventiemodellen die voortkomen uit de complexiteitstheorie, de verlichtingsfilosofie en de neurologie: mensen kunnen hooguit drie zaken tegelijk in ons hoofd hanteren en verbinden.

Common Sense en Agile
Er zijn een aantal mooie parallellen te trekken tussen Common Sense en het Agile gedachtengoed. Het Agile Manifesto benoemt onderstaande vier kernwaarden en twaalf achterliggende principes:

  • Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en hulpmiddelen
  • Werkende software boven allesomvattende documentatie
  • Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen
  • Inspelen op verandering boven het volgen van een plan

Common Sense is bij uitstek gericht op de mens en dat geldt ook voor Agile. Agile gaat over mensen en hun onderlinge interactie, over samenwerken in teams en over face to face communicatie. Common Sense heeft het over gemeenschappelijk begrip ontwikkelen, alle informatie op tafel en het maken van afspraken op basis van wederzijdse instemming. De Common Sense stelling “organisaties zijn van mensen en voor mensen” laat dat ook mooi zien.
De focus van Common Sense op waarde creatie heeft een directe link met het eerste en belangrijkste Agile principe dat stelt dat “onze hoogste prioriteit is het tevredenstellen van de klant door het vroegtijdig en voortdurend opleveren van waardevolle software.” En zo zijn er nog veel meer parallellen te trekken.

Dat deze verbindingen te maken zijn, is niet meer dan logisch. Common Sense en Agile delen dezelfde overtuigingen en waarden als het gaat over ons mensbeeld, het invullen van onze psychologische basisbehoeften en het organiseren van samenwerking in een complexe omgeving. Dat maakt dat Common Sense zo waardevol voor mensen die in een Agile team werken, maar vooral ook voor managers die in een Agile omgeving hun werk doen.

 

 
 

Ons verhaal

Kennismaken met Jan Pompe, oprichter van Axis into Management en bedenker van Common Sense Management Framework
Jan Pompe (1952, IJsselstein) is zoon van het familiebedrijf Schilte dat schoolmeubelen produceerde. Hier werkte Jan een paar jaar als productmanager en werden de eerste…
Lees verder
 

Ons team

Het Common Sense Management Framework bindt ons
We zijn een coöperatie en met elkaar nemen we besluiten over onze organisatie. Samen met onze anders verbonden mensen Mike, Sonja en Katja, werken we…
Lees verder
 

Onze kernwaarden

Jan-Sake Kruis vertelt wat de kernwaarde Menselijk betekent voor Axis into Management en hij is daar bijzonder bevlogen over! “De menselijkheid moet terug in de organisatie.…
Lees verder
 
 

Jan-Sake Kruis

Organisatieontwikkelaar - Agile master & coach - trainer- mens

Gerelateerde trainingen

Managen met Leiderschap

Training Menselijk Managen

Krachtige en levendige teams en organisaties ontwikkelen. Voor en van mensen. Dat is de missie van Axis into Management. De mens en zijn natuurlijke vermogen tot samenwerken en de drie psychologische basisbehoeftes (competentie, verbinding en…
Eerstvolgende training
7 mrt 24
Training Menselijk Managen -
 
 
 
* verplicht