Jasper Doornbos

Met ingang van 1 maart maakt Jasper deel uit van ons team. Met zijn internationale ervaring – hij voerde opdrachten op het gebied van organisatieontwikkeling uit in Nederland, Duitsland, België en Spanje en was manager van een team in Singapore – heeft hij oog voor onuitgesproken aannames en veronderstellingen die belemmerend kunnen zijn in het ontwikkeling van de potentie van organisaties. Hij benadrukt het belang van de menselijke maat. Dit sluit naadloos aan bij de benadering van Axis into Management.

Tijdens zijn tweede universitaire studie maakte hij kennis met de Common Sense Development methode. In zijn onderzoek vroeg hij zich af welke factoren een rol spelen bij het slagen van sociale innovaties. Een voorbeeld van zo’n sociale innovatie is het adopteren van een meer agile werkwijze. Vooral het kunnen omgaan met ambiguïteit bleek daarin doorslaggevend te zijn. Er zijn maar weinig managementmethoden die hier aandacht aan schenken. Bij Axis into Management vond hij een aanpak die, door het ontwikkelen van gemeenschappelijk begrip, het potentieel van een organisatie ontsluit.

Letter en geest. Jasper studeerde econometrie in Groningen en innovatiemanagement in Amsterdam. Sinds 1997 werkt hij in IT en heeft hij daarin vele rollen vervuld. De rode draad in zijn werkzaamheden is de voortdurende zoektocht naar het organiseren van samenwerken. Hij maakt hierbij gebruik van referentiemodellen zoals CMMI en SAFe, en is zich bewust van de valkuilen in de toepassing ervan. Zo bestaat er het gevaar dat een model naar de letter, maar niet naar de geest wordt geadopteerd. Hoewel dit vaak tot komische observaties leidt, is de organisatie er niet bij gebaat. De medewerkers herkennen dit, omdat het interpreteren van een referentiemodel naar de letter hun vakmanschap onder druk zet. Jasper vraagt ruimte voor de medewerker, er vanuit gaand dat zij een natuurlijke behoefte hebben aan het ontwikkelen van hun eigen werk.

Multidisciplinair. Veel ideeën komen voort uit het verbinden van verschillende disciplines. De brede belangstelling van Jasper – van management tot geschiedenis, van speltheorie tot astronomie – voedt zijn soms onorthodoxe voorstellen. Zo heeft hij eens voorgesteld om kwaliteitszorg te beschouwen als een dienst die wordt geleverd aan de organisatie en deze dienst met behulp van CMMI for Services te professionaliseren. Dit heeft tot verrassende inzichten geleid waar de klant mee geholpen is. En zijn studie van complexiteitstheorie biedt handvatten voor het hanteerbaar maken van organisatiecomplexiteit, in plaats van het trachten te reduceren van complexiteit. Kenmerkend voor zijn werkwijze is dat hij deze concepten ontwikkelt in nauwe samenwerking met de klant.

Aanvulling van ons team. Met Jasper breiden we ons team uit met iemand met een stevige theoretische onderbouwing en het talent om dit concreet te kunnen toepassen in organisaties. We verwelkomen Jasper met zijn enthousiasme en humor, zijn positief kritische houding en zijn oog voor korte- en lange termijn klantbelangen.