Bel ons:
030-273-4608

Kwaliteitsmanagement staat niet op zichzelf

Kwaliteitsmanagement staat niet op zichzelf

Deel 4 van 7
artikelen over Common Sense Kwaliteitsmanagement

Hoe komt het dat de resultaten van projecten voor
kwaliteitsmanagement vaak teleurstellend zijn en wat is daar aan te doen? In
een serie van zeven artikelen beantwoorden we deze vraag op basis van de praktijk.
In het eerste
en tweede artikel hebt
u kunnen lezen dat een te productgerichte benadering niet de juiste is. Het derde artikel ging
over frameworks, modellen en tools die te veel worden beschouwd als een doel op
zich. In dit vierde artikel komt de vierde structurele oorzaak voor het falen van
kwaliteitsmanagementprojecten aan de orde: een te geïsoleerde aanpak, zonder
voldoende verbinding met de operationele bedrijfsplanning.


Neiging tot isolatie versterkt

Dat
kwaliteitsmanagementprojecten vaak te geïsoleerd worden aangepakt, hangt nauw
samen met een te productgerichte benadering en het inzetten van frameworks,
modellen en tools als doel in plaats van als middel. Dit versterkt de neiging tot
een geïsoleerde benadering van kwaliteitsverbetering, alsof het losstaat van de
kernactiviteiten van een organisatie. Betrokkenen geven bijvoorbeeld aan dat
zij eerst zelf de zaken op orde moeten hebben, voordat er met klanten kan
worden gesproken. Of dat eerst het ontwikkelproces van de software op orde moet
zijn, voordat er aan de eisen van de business kan worden voldaan.

Positie kwaliteitsmanagementfunctie

Een andere oorzaak van een te
geïsoleerde aanpak van kwaliteitsmanagementprojecten is dat de
verantwoordelijkheid niet bij de juiste personen ligt en dat deze geen mandaat
hebben. Proceseigenaren hebben bijvoorbeeld onvoldoende zeggenschap over en
daarmee onvoldoende invloed op het verloop van processen, doordat ze niet
genoeg steun krijgen van de verantwoordelijke managers. Ook is de kwaliteitsportefeuille
vaak niet goed vertegenwoordigd op bestuurlijk niveau. Betrokkenen bij
kwaliteitsmanagement krijgen daardoor geen structurele informatie over de
bedrijfsresultaten, de status van verbeterinitiatieven, de uitvoering van
acties en de besluitvorming. Het is niet goed mogelijk om de verbinding te maken
met de operationele bedrijfsplanning.

Losstaand project

Organisaties beschouwen kwaliteitsmanagementprojecten
vaak als een op zich zelf staande activiteit. Ze zien het verbeteren van de
kwaliteit als een specifieke discipline, die via een projectvorm de beschikking
krijgt over eigen middelen, expertise en mankracht. Een project biedt echter
geen continuïteit: er wordt een afgerond doel nagestreefd, zoals het
implementeren van frameworks, modellen of tools. Het gevolg is dat de
lijnorganisatie onvoldoende capaciteit vrijmaakt om het kwaliteitssysteem te
onderhouden en eventueel uit te breiden ter ondersteuning van de bedrijfsdoelstellingen.
Dit laatste lukt onvoldoende als de kwaliteitsorganisatie geen onderdeel
uitmaakt van de lijnorganisatie of het project hier niet in voorziet.

Enkele voorbeelden

Bij een ontwikkelaar van
softwareapplicaties is cocreatie een belangrijke strategische driver. Om hier op
een professionele en overdraagbare manier invulling aan te geven, moet de werkwijze
voor cocreatie onderdeel zijn van de processen voor requirementsmanagement, development
en klantenondersteuning. Doordat dit onvoldoende gebeurt, wordt de effectuering
van cocreatie belemmerd, evenals de borging van de kwaliteit van de genoemde
processen. Dit heeft uiteindelijk effect op de realisatie van de strategie. Een
ander voorbeeld betreft de werkwijze van de verkoopafdeling van een
ICT-infrastructuurbedrijf. Het zet sterk in op accountplanning en de methode
die hiervoor wordt gehanteerd. Er is echter onvoldoende relatie met het
kwaliteitsmanagement van het verkoopproces. Het gevolg is dat de output van dit
proces onvoldoende aansluit op de vereisten van de leveringsprocessen.

Essentie

Er is niets mis met concrete,
goed afgebakende verbeteringen op een overzichtelijke schaal. Isolatie op zich
is niet per definitie slecht. Het probleem zit hem meer in het niet helder
willen maken van de ‘scope’ en het erkennen van de beperkingen van de gekozen
oplossing. Hierdoor is het ook niet mogelijk om in gesprek te blijven met alle
‘stakeholders’ (klanten, leveranciers, toezichthouders, …) over de kleine en
afgebakende verbeteringen die worden doorgevoerd in de eigen organisatie. Hun
visie wordt dan ook niet meegenomen in het kwaliteitsmanagementproject en er is
ook geen overleg over waarom dat (nog) niet kan. Dit resulteert in een te geïsoleerde
aanpak, zonder voldoende verbinding met de bedrijfsplanning, en is een van de
oorzaken van het mislukken van dit soort projecten.

Wilt
u meer inzicht in het vierde structurele probleem waardoor de inzet van
kwaliteitsmodellen, process frameworks en tools vaak niet leidt tot de gewenste
uitkomsten? Lees dan deel vijf van deze serie in onze volgende nieuwsbrief.